Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6752

Hợp tác xã Môi trường thị trấn Neo huyện Yên Dũng tích cực trong hoạt động đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp

Tải văn bản gốc tại đây

I.   SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỀN.

1.     Số lượng cần tuyển dụng: 18 người

2.      Vị trí việc làm cần tuyển:

2.1. Tuyển dụng viên chức: 14 người, chia ra:

-      Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 11 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)                        04 người;

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)               02 người;

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)               05 người;

-      Khối hành chính: 03 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Chuyên viên (01.003)                                   03 người

2.2. Tuyển dụng lao động hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 04 người

+ Hộ lý:                                                          03 người.

+ Lái xe :                                                        01 người.

Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020 phải đảm bảo tỷ lệ cơ cấu bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hành chính phù hợp, đúng quy định, vì vậy sổ lượng tuyển như trên là số lượng theo kế hoạch.

3.      Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a)     Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b)      Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

-    Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng)

-      Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

-    Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

-    Chuyên viên (01.003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành quản lý hành chính, luật, quản trị.

-      Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

c)      Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

c.l) về trình độ ngoại ngữ:

-      Đối với viên chức khối chuyên môn y :

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01 /2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiêng dân tộc đôi với vị trí việc làm có yêu câu sử dụng tiêng dân tộc đối với chức danh nghê nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng.

- Đối với viên chức khối hành chính:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí chuyên viên.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí cán sự.

C.2) về trình độ tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư sổ 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn sổ 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dan thực hiện quy đôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

II.     HÌNH THỨC, NỘI DNG, HỒ ĐĂNG KÝ D TUYỂN

1.     Hình thức tuyển dụng

a)     Đổi với tuyển dụng viên chức:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch ƯBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa

b)    Đối với tuyển dụng họp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Áp dụng hình thức xét tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp.

2.     Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a)    Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b)    Vòng 2. Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyến.

-      Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

-      Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

-      Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3.      Xác định ngưi trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a)    Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 từ 50 điểm trở lên. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điếm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyến dụng của từng vị trí việc làm.

b)    Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điếm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyến dụng viên chức quyết định người trúng tuyến.

c)    Người không trúng tuyến trong kỳ xét tuyến viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

d)      Hồ sơ dự tuyển gồm:

-      Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

-      Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

-      Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

4.      Thi gian, địa điểm đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. Buôi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần)

-      Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Đa khoa thành phổ sầm Sơn, số 83, đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thành phố sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

-      Số điện thoại liên hệ: 0972 316 287

5.      Lệ phí xét tuyển.

 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.